یوتیوبرشو

خلاصه کتاب پدر ثروتمند پدر فقیر اثر رابرت کیوساکی

رابرت کیوساکی معتقد است دلایل مشکلات اکثر مردم این است که سال ها در مدرسه درس خوانده اند ، اما هیچ چیز در مورد پول یاد نگرفتند ، وی میگویدکه مردم یاد میگیرند تا برای پول کار کنند ، اما هرگز یاد نمیگیرند که چطور باید کاری کرد که پول برایشان کار کند

ما دوران گذشته را پشت سر گذاشتهایم و به زمانهای رسیدهایم کـه علـم و ثـروت در یـک راسـتا قـرار گرفتهاند. علم و ثروت بحث امروز است نویسندگان کتاب به این نکته اشاره دارند که ” تا سال ٣٠٠ پیش، زمین منبع ثروت بود. زمـینداران ثروتمنـد به حساب میآمدند، پس از آن دوران صنعتی فرارسید و صاحبان صنایع به ثـروت رسـیدند. امـروز دوران دانش و اطلاعات است. کسانی که به اطلاعات تازه و روز دسترسی داشته باشند ثروتمندند.“ نویسـندگان کتاب، روشهای آموزشی مدارس را برای عصر حاضر مناسب و کافی نمیدانند و معتقدند که ”مدرسههـا کارمندپرورند و نه کارآفرینپرور.“ آموزشهایی که برای عصر سازمانهای بزرگ و بوروکراتیک مناسـب بـود، دیگـر جوابگـوی نیازهـای سازمانهای پیچیده، شبکهای و مبتنی بر دانش امروز نیست. درواقع فرزندان مـا را بـرای دنیـایی تربیـت میکنند که دیگر وجود ندارد. نویسندگان به جوانان امروز توصیه مـیکننـد کـه کـارآفرین باشـند. بـرای کارآفرینی باید سختکوش، خوشبین و ریسکپذیر بود و باید هوشمندی مالی داشت. هوشمندی مالی نیز از چهار عامل • آشنایی با حسابداری، • روشهای سرمایهگذاری، • بازاریابی، • آگاهی از قوانین، حاصل میشود. و بالاخره پیام اصلی کتاب این است: ”برای پول کار نکنید، بگذارید پول برایتان کار کند.“

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.