یادبگیریم که چطور پرواز کنیم

خلاصه کتاب پدر ثروتمند پدر فقیر اثر رابرت کیوساکی

0 45

رابرت کیوساکی معتقد است دلایل مشکلات اکثر مردم این است که سال ها در مدرسه درس خوانده اند ، اما هیچ چیز در مورد پول یاد نگرفتند ، وی میگویدکه مردم یاد میگیرند تا برای پول کار کنند ، اما هرگز یاد نمیگیرند که چطور باید کاری کرد که پول برایشان کار کند

ما دوران گذشته را پشت سر گذاشتهايم و به زمانهاي رسيدهايم كـه علـم و ثـروت در يـك راسـتا قـرار گرفتهاند. علم و ثروت بحث امروز است نويسندگان كتاب به اين نكته اشاره دارند كه ” تا سال ٣٠٠ پيش، زمين منبع ثروت بود. زمـينداران ثروتمنـد به حساب ميآمدند، پس از آن دوران صنعتي فرارسيد و صاحبان صنايع به ثـروت رسـيدند. امـروز دوران دانش و اطلاعات است. كساني كه به اطلاعات تازه و روز دسترسي داشته باشند ثروتمندند.“ نويسـندگان كتاب، روشهاي آموزشي مدارس را براي عصر حاضر مناسب و كافي نميدانند و معتقدند كه ”مدرسههـا كارمندپرورند و نه كارآفرينپرور.“ آموزشهايي كه براي عصر سازمانهاي بزرگ و بوروكراتيك مناسـب بـود، ديگـر جوابگـوي نيازهـاي سازمانهاي پيچيده، شبكهاي و مبتني بر دانش امروز نيست. درواقع فرزندان مـا را بـراي دنيـايي تربيـت ميكنند كه ديگر وجود ندارد. نويسندگان به جوانان امروز توصيه مـيكننـد كـه كـارآفرين باشـند. بـراي كارآفريني بايد سختكوش، خوشبين و ريسكپذير بود و بايد هوشمندي مالي داشت. هوشمندي مالي نيز از چهار عامل • آشنايي با حسابداري، • روشهاي سرمايهگذاري، • بازاريابي، • آگاهي از قوانين، حاصل ميشود. و بالاخره پيام اصلي كتاب اين است: ”براي پول كار نكنيد، بگذاريد پول برايتان كار كند.“

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.